Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie a jménem organizačního výboru sjezdu si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, jehož součástí bude také 19. Hejhalův den. Sjezd se bude konat ve dnech 25.–27. listopadu 2018 v Brně v hotelu Voroněž.

Jedná se o největší setkání českých cévních chirurgů a kardiochirurgů a velmi nás těší, že se našeho kongresu pravidelně účastní také kolegové ze Slovenska. Kromě kardiochirurgů a cévních chirurgů každoročně srdečně zveme i odborníky zaměřené na kardiologii, radiologii, angiologii, neurologii, podologii a všechny ostatní oblasti, bez jejichž spolupráce se dnes moderní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění neobejde. Rovněž rádi uvítáme naše nejbližší spolupracovníky anesteziology, intenzivisty, perfuzionisty a zdravotní sestry.

Naším cílem je připravit pro Vás po odborné stránce zajímavý program, a proto kromě domácích odborníků zveme také specialisty ze zahraničí. V rámci zahájení kongresu zazní slavnostní přednášky dvou osobností světové cévní chirurgie a kardiochirurgie a účast přislíbili i další zahraniční hosté.

Odborný program proběhne ve čtyřech sekcích: angiochirurgické, kardiochirurgické, posterové a v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. V kardiochirurgické sekci bude vytvořen prostor pro kardiologické přednášky a podobně v sekci angiochirurgické pro přednášky s endovaskulární a angiologickou tematikou. Program dále doplní satelitní sympozia a tematické workshopy cílené nejen na mladé lékaře. Paralelně budou probíhat též firemní prezentace. Mladí lékaři budou mít možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší angiochirurgické a kardiochirurgické sdělení. V rámci kongresu zveřejníme výsledky soutěže o nejlepší publikace, kterou naše odborná společnost každý rok vyhlašuje. Setkání bude zařazeno do systému kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS. Součástí sjezdu bude jednání pracovních skupin naší společnosti a valná hromada.

Jelikož je kongres také společenskou událostí, nabídneme Vám v neděli večer welcome drink, opět v některé ze zajímavých brněnských lokací. Společenský večer proběhne v pondělí již tradičně v sále hotelu Voroněž a svým pojetím vám připomene, že se nacházíte v srdci Jižní Moravy.

Těšíme se na setkání v Brně a věříme, že kongres naplní Vaše očekávání jak po odborné, tak po společenské stránce.

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.                 Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA

prezident kongresu                                        předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Pod záštitou

MU logo web CZ
Ministerstvo zdravotnictvi